REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONSHE.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://monshe.pl/ (zwanym dalej „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”) jest Patryk Szłapka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Monshe.pl Patryk Szłapka, ul. Pankiewicza 8, 64-100 Leszno, NIP: 6972359039, REGON: 382106060, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Klientów albo do Przedsiębiorców.

§ 2 Definicje

Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
Kodeks Cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
Konsument - osoba, dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej ze swoją działalnością gospodarczą.
Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.  
Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą.
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
Sprzedawca - Patryk Szłapka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Monshe.pl Patryk Szłapka, ul. Pankiewicza 8, 64-100 Leszno, NIP: 6972359039, REGON: 382106060, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 Konto

1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
2. Atutem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach oraz otrzymywanie newsletterów.
3. Warunkiem utworzenie Konta indywidualnego jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.


§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

1. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
2. Klient ma do dyspozycji następujące formy złożenia zamówienia:

  • zamówienie poprzez założenie konta z loginem i hasłem,
  • zamówienie bez konieczności zakładania konta.

3. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
4. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego.
5. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.
6. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
7. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.
8. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.


§ 5 Dostawa

1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według cennika firmy kurierskiej.  Szczegółowy cennik dostępny jest na Stronie Internetowej www.monshe.pl w zakładce "Koszty dostawy".
2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. W przypadku dostawy na terenie kraju akceptowana jest również wysyłka za pobraniem. Opłaty za dostawę podawane są w formularzu zamówienia oraz w zakładce "Koszty dostawy".
3. Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie kraju realizowany jest w terminie 1-3 dni roboczych.
4. W każdej przesyłce znajduje się dowód zakupu.
5. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

§ 6 Warunki i terminy płatności

1. Do ceny Produktu należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
2. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

  • płatność przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy
  • płatność przelewem bankowym za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24
  • płatność za pobraniem pracownikowi firmy kurierskiej w miejscu dostawy.

3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi serwis Przelewy24.pl – spółka PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient zobowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.
5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane.

§ 7 Reklamacje

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.
2. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient ma do dyspozycji:

  • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania po upływie 14 dni od daty zakupu lub jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę;
  • Żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

3. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
4. Sprzedawca ma prawo odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
5. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu lub dokonania wymiany towaru, który wykazuje jakiekolwiek ślady użytkowania przekraczającego podstawowe zapoznanie z produktem jak np. poplamienie, ślady makijażu, mechaniczne uszkodzenie, brak oryginalnego zamocowania metki, wszelkich środków zapachowych.
5. Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza.
6. Reklamowany Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny, w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Monshe.pl Patryk Szłapka, ul. Pankiewicza 8, 64-100 Leszno, wraz z paragonem i dołączonym formularzem reklamacyjnym, znajdującym się do pobrania na stronie www.monshe.pl.
 
7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na stronie www.monshe.pl oraz paragon lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.


§ 8 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
2. Zwracany Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny, w stanie nienaruszonym na adres sklepu: Monshe.pl Patryk Szłapka, ul. Pankiewicza 8, 64-100 Leszno, wraz z paragonem i dołączonym formularzem zwrotu, który jest do pobrania na stronie www.monshe.pl.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości Produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.
4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu Produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztu dostarczenia Zamówienia. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 9 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń.
3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

§ 10 Dane osobowe i polityka plików cookies

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.  
2. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w inny celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce "Polityka Prywatności".
4. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
5. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.
6. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
7. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy Sprzedaży.


Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Log in instead Lub Zresetuj hasło